• Tallman

מימון הטרור: סנקציות שהטילה ארה”ב על 12 חברות של מוסד השהיד חשפו מערכת ענפה של חברות תומכות חיזבאללה


ג'ואד נור אל-דין, מנכ"ל מוסד השהיד (כנראה), נושא נאום מול משפחות שהידים של החיזבאללה בעיר צור.


ב-26 בפברואר 2020 הודיע המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC)[1], כי הכניס לרשימת הסנקציות שלושה פעילים בכירים העומדים בראש מוסד השהיד של חיזבאללה. כמו כן הוכנסו לרשימה, חברת אטלס אחזקות, שבבעלות מוסד השהיד, ו-11 חברות מסחריות השייכות לה (סה”כ 12 חברות). שר האוצר האמריקאי , סטיבן מנוצ’ין (Steven T. Mnuchin) ציין, כי ארגון חיזבאללה מפיק רווחים ממכירת סחורות חיוניות לעם הלבנוני ולכלכלה הלבנונית בתחומי הרפואה והדלק כדי לממן את פעילות הטרור שלו (אתר מחלקת משרד האוצר האמריקאי, 26 בפברואר 2020).


הודעת משרד האוצר האמריקאי מבטאת את מדיניות הרחבת הסנקציות של ארה”ב על פעילים, מוסדות וחברות הקשורות לחיזבאללה, מזוהות עמה או מסייעות לה. הרחבת הסנקציות התאפשרה בעקבות שורת צעדי חקיקה ואכיפת החוק נגד חיזבאללה (נובמבר 2018), שזכו לתמיכה דו-מפלגתית רחבה בקונגרס האמריקאי ואושרו ע”י נשיא ארה”ב. במסגרת צעדים אלה אישר הקונגרס שתי הצעות חוק המעניקות לרשויות אכיפת החוק סמכויות נרחבות יותר למאבק נגד חיזבאללה ונגד הפשיעה הבינלאומית שבה הוא מעורב.


מוסד השהיד של חיזבאללה, שהוקם ע”י איראן בשנת 1983, הינו אחד המוסדות החשובים של הארגון. מוסד זה מעניק מעטפת חברתית וכלכלית תומכת למשפחות השהידים של פעילי הזרוע הצבאית, ותורמת רבות העלאת המורל והמוטיבציה שלהם. בתחום התודעתי עוסק מוסד השהיד בטיפוח “תרבות השהידים”, קרי-האדרת השהידים של חיזבאללה והפיכתם למקור חיקוי עבור הדור הצעיר האמור להתגייס בעתיד לשורות חיזבאללה. מרבית תקציב מוסד השהיד מועבר לחיזבאללה ע”י איראן ומקצתו מכספי תרומות ומרווחי חברות מסחריות התומכות במוסד השהיד.


מקרב החברות המסחריות שבבעלות חיזבאללה, שעליהן הוטלו הסנקציות ע”י ארה”ב החברה החשובה ביותר הינה חברת אטלס אחזקות. חברה זאת מתמחה בניהול חברות ופרויקטים בתחומי הרפואה והדלק ובבעלותה אחד עשר חברות בת (פירוט ראו נספח ג’). החברות הללו הוקמו ע”י מוסד השהיד ורווחיהן משמשים למימון הסיוע למשפחות השהידים. בהודעת משרד האוצר האמריקאי נאמר, כי המשרד ממשיך לשים בראש סדר העדיפויות את שיבוש פעילותן של חברות, שרווחיהן משמשים למימון חיזבאללה (אתר מחלקת האוצר של ארה”ב, 26 בפברואר 2020).


מספר חברות שבבעלות חברת אטלס אחזקות (מתו סרטון שהתפרסם באתר מוסד השהיד).

במישור התקשורתי נמנע חיזבאללה מלהגיב ישירות על הסנקציות שהטיל הממשל האמריקאי על החברות הקשורות אליו. בתקשורת הלבנונית נטען, כי לסנקציות תהיה השפעה מזערית על חיזבאללה ועל הכלכלה הלבנונית. שכן, החברות שנכללו ברשימה הן חברות קטנות, שתמשכנה להתנהל כרגיל, או שחיזבאללה יקים במקומן חברות חדשות, ועד שהאמריקאים יגלו את החברות החדשות יעברו מספר שנים. עוד נמסר, כי החברות הללו אינן עוסקות ביבוא ואינן מתנהלות מול חברות זרות אלא מול יבואנים לבנוניים. עוד נטען, שניסיון העבר מוכיח, ששום יבואן לא הפסיק לעבוד מול חברות השייכות לחיזבאללה או התומכות בו, בגלל שהוכללו ברשימת הסנקציות של ארה”ב (אלנשרה, 29 בפברואר 2020).

עלה באתר מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית

קישור למאמר המלא


22 views
website_logo_transparent_background.png

Subscribe to Our Newsletter

  • LinkedIn
  • White Facebook Icon

© 2023 by i-AML